Från strategiutveckling till genomförande

När visioner, strategier, affärsplaner och verksamhetsplaner ska tas fram prövas ledningens kapacitet. Det är först när gruppens samlade kompetenser och olikheter används som planen blir högkvalitativ och får goda förutsättningar att lyckas.

I uppdragen processleder vi, i nära samarbete med uppdragsgivaren, arbetet med visioner, strategier, affärsplaner och andra verksamhetsplaner.

Strategiaktivering
Att vara chef är i sig krävande och utmanande, men de verkliga utmaningarna uppstår när strategiska förändringar ska genomföras. Cheferna möter motstånd, oklara prioriteringar ska hanteras och förnyelsen ska ske parallellt med den ordinarie verksamheten.

Med strategiaktivering bistår vi våra uppdragsgivare med beprövade och skräddarsydda processer och aktiviteter – med syftet att genomföra strategier och planer.

matsbryngel-1

matsbryngel-1

matsbryngel-1